K založení sboru citují z kroniky...

Sbor náš založen byl roku 1878 v měsíci říjnu.

"Po vypuknutí velkého požáru v ulici kostelecké, kde vidělo zdejší občanstvo našeho města Heřm. Městce, jak užitečné jest to "sbor hasičský," an telegraficky sem povoláni býti museli sbory z Chrudimi a z Pardubic a jak velikou pomocí jest při sboru nářadí hasičské dobře zavedené, kteréž nejpotřebnější náčiní hasičské viděli a ocenili u mistra kominického p. Václava Plesara - jak osvědčeno bylo s prospěchem tak výtečným při požáru tom, sestoupili se občané v čele s městskou radou a starostou obce v poradu a zařídili sbor hasičský."

A tak začal v našem městě fungovat hasičský sbor. Prvním starostou sboru byl zvolen starosta města, pan Emanuel Ferdinand. Velitelem pak byl pan Karel Klaus. Od té doby se sbor plně zapojoval do akcí a slavností ve městě konaných.

ZAJÍMAVOSTI Z JEDNOTLIVÝCH LET ( ZÁPISY Z KRONIKY )

1887 Další významnou událostí, bylo jistě desáté výročí založení sboru. Při této příležitosti bylo župou hasičské jednoty chrudimské rozhodnuto o spojení oslav výročí s osmým sjezdem župy konaným 14. srpna. Oslavy však trvaly již od 13. srpna. Zapojilo se do nich celé město. Sjezdu župy a oslav výročí se tenkrát zúčastnilo 48 sborů s 569 členy. Slavnost to byla velkolepá. Za heřmanoměstecký sbor tu vystoupily lezci a stříkačníci. Jejich vystoupení sklidilo veliký ohlas a pochvalu od samotného ředitele sboru Pražského p. Bohumila Tlapala. Cvičení bylo zakončeno seskokem bratra jednatele Aloise Plesara z druhého patra do záchranné plachty.
1904 Zástupci župní hasičské jednoty se sem opět vrátili až při konání 25. valného sjezdu župní hasičské jednoty chrudimské 17. července. Oslavilo se zde i 27. výročí založení sboru.
1911 V neděli 3. září se v našem městě konal hasičský den, spojený s 32. valným sjezdem župní hasičské jednoty a Krajinské, ®ivnostensko-Průmyslové a Hospodářské Výstavy.
1920 Jednou z nejvýznamnějších kapitol v historii našeho města a sboru, byla návštěva prezidenta osvoboditele, pana Tomáše Garrigue Masaryka. Pan prezident se nám dokonce svým podpisem zvěčnil do památní knihy sboru. V jeho družině byl i spisovatel Alois Jirásek, který se nám také podepsal.
1922 Letos vstoupil do sboru i samotný hrabě Oldřich Ferdinand Kinský.
1923 Tento rok v hasičské kronice chybí. Sbor byl totiž z důsledku jednání policejního komisaře rozpuštěn. Avšak tento stav netrval naštěstí příliš dlouho. Po prošetření celého případu byla zjištěna chyba policisty a po omluvě sboru, nyní Občanskému klubu, byl sbor opět svolán k činnosti.
1924 15. dubna bylo rozhodnuto o zmotorizování stříkačky fy Štěpánek a spol. z Kostelce n./L. za 15 000 Kč.
1925 K motorové stříkačce v tomto roce přibyl i mechanický výsuvný žebřík. Bylo na něj použito peněz vydělaných samotným sborem a z finančních příspěvků sdružení i jednotlivců z našeho města.
1928 Dne 21. dubna byla současná motorová stříkačka nahrazena novou autostříkačkou od firmy R. A. Smekal Slatiňany. V létě pak bylo slavnostně připomenuto 50. výročí založení sboru.
1932 4. září havarovala naše stříkačka při požáru ve Stolanech. Hasičská vzájemná pojišťovna v Praze však tuto nehodu neuznala, a tak vzniklá škoda musela být uhrazena ze sborové pokladny.
1937

14. září. Citát z kroniky:
"Ve stínu těžké noci, před úsvitem kalného podzimního dne v nezadržitelném toku času, neúprosně pochodujících vteřin nadešla jediná před jejímž tvrdým úderem jsme se chvěli úzkostí: odešel nám Tomáš Garrigue Masaryk

1939

15. března byl zřízen protektorát Čechy a Morava. Se zřízením protektorátu, přišli i nové stanovy, např. nové jméno sboru - Hasičský sbor v Heřmanově Městci. Byla prováděna i cvičení pro případ útoku na některé z budov.
Dne 1. září oficiálně začala II. světová válka.

1940

Z nařízení říšského protektora byly prováděny povinné požární hlídky vždy od 19 do 5 hodin. Sbor také požádal městský úřad o výstavbu nové zbrojnice.
Po dobu války se toho ve sboru mnoho neudálo. Kronikář však nikdy nespí, a proto nyní uvedu několik zpráv z domova i ze zahraničí tak, jak jsou uvedeny v hasičské kronice: "Sokolovo" 8. březen 1943
Československá vojska utvořena v Rusku za vedení plk. Svobody poprvé nastupují do boje po boku Rudé armády proti Německu. Tento den nebude nikdy námi zapomenut. U Sokolova dobili naši vojáci nejvyšších vyznamenání a získali svými prvními boji všeobecnou lásku a uznání sovětského lidu. Svěřený jim úkol splnili i za cenu vlastních životů.
Budiž všem, kteří položili své životy za svobodu československého národa země lehkou.
Invase- severoamerických a britských vojsk do Francie přes Kanál "Lamanche", která je plně obsazena a vyzbrojena vojsky německými stala se dne 6. června 1944. Bez dechu očekávali jsme výsledek této vojenské operace. Byl skvělý a vítězný. Spojenecká vojska na moři ve vzduchu i na zemi plně si dobyla vítězství a postupuje ihned do vnitra Francie. Den naše osvobození se blíží. I vojska československá ustavena po dobu války v Anglii na 100 % dobyla si uznání největších světových vojevůdců.

1944

V tomto roce náš sbor zasahoval u dvou velikých požárů ze tří, způsobených nálety spojeneckých vojsk na Pardubice. Bylo to 22. července asi o půl noci a 24. srpna v poledne. Třetí nálet nebyl tak ničivý a snad nebyly ani ztráty na lidských životech.

1945

8. duben - Americká armáda překročila naše hranice u Aše. Sen sněný dlouhých šest let se stal skutečností.
1. květen - Adolf Hitler - mrtev
2. květen - Rudá armáda dobyla hlavní město německé říše Berlín
5. květen 1945 bude pro nás zapsán zlatým a rudým písmem v dějinách této války. Ten den ve 12 hodin se zdvihla Praha. Ten den se pražský lid z holýma rukama postavil na odpor německým okupantům.
I u nás v Městci již ve 12 hodin 30 minut, začíná ruch a již se objevují první československé prapory na domech. Vlna revoluce pobíhá městem a v krátkosti si každý občan uvědomuje  velikost této chvíle. Přes veškerou sílu německého vojska hlásí se k moci první revoluční národní výbor vedený předsedou p. Františkem Ipserem. Obchodníci již odstraňují německo-české názvy svých firem, vše německé se ničí. Hasičský sbor se v plném počtu dostavuje na místní radnici, kde se bratr velitel sboru František Štěňha hlásí předsedovi MNV a žádá další rozkazy. Hasičské hlídky jsou ihned rozestaveny do všech částí města, aby byl udržen pořádek neb se očekává silný ústup německé fronty před Rudou armádou ku Praze. Jedna hasičská hlídka jest vždy k dispozici členům revolučního výboru k vyjednávání na německém velitelství v zámku. Ve večerních hodinách jest německým velitelstvím uznán místní revoluční výbor a jest činěn za každý sebemenší pokus násilnosti na příslušnících německého národa plně zodpovědný pod trestem smrti.

Pro náš sbor byla zachráněna jedna motorová stříkačka, osobní auto a jedno auto sanitní. Devátého září bylo také v Konopáči ustaveno požární družstvo.

1946 V osadě Konopáč byl ustaven samostatný hasičský sbor.
1947 28. června - za účelem převzetí heřmanoměsteckého zámku do správy ministerstva zahraničí, byl v našem městě pan ministr Jan Masaryk, který se nám podpisem zvěčnil v kronice.
1948 19. února bylo dáno do provozu sanitní auto.
Od 20. do 25. února proběhala vládní krize. Panu prezidentu Benešovi podalo demisi 12 ministrů a byl tak donucen jmenovat vládu novou. Jednání s panem presidentem vedl tehdejší předseda vlády Klement Gottwald, který byl po abdikaci presidenta Edvarda Beneše dne 14. června zvolen novým presidentem československé republiky. 27. června pak bylo vyhlášeno sloučení čsl. sociální demokracie s komunistickou stranou čsl.
1949-1953

Národní shromáždění vydalo "Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje ČSR." V březnu 1949 se tento nový zákon začal konkrétně dotýkat i nás, hasičů, v podobě nového cvičebního řádu hasičstva PB 12. Tento řád sjednocoval dosud nejednotné cvičební postupy ve všech oblastech možných zásahů.

1950

Dne 30. června vešel v platnost zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami. Tento zákon se týkal i jednotlivých občanů obcí a měst ve věcech pomoci při zdolávání požárů a živelních pohrom.

1951

V tomto roce byla provedena reorganizace sboru a byl změněn název hasičského sboru na Místní Jednotu Svazu čsl. hasičstva. Dosud samostatný sbor v Konopáči byl sloučen se sborem naším.

1952

Z provozu byl odhlášen sanitní vůz. 1. října byl přemístěn hasičský inventář do nových garáží, které byly vybudovány ze stodoly v hostinci "U hvězdy" (dnešní hasičská zbrojnice). Dne 18. ledna vydal ministr vnitra Václav Nosek dekret, kterým byla hasičská organizace prohlášena dobrovolnou organizací celostátního významu.

1953

14. března zemřel Klement Gottwald a na jeho místo byl zvolen Antonín Zápotocký. 1. června byla měnová reforma. Do oběhu byli dány nové bankovky v hodnotách 100, 50, 25, 10, 5, 3, 1 Kčs a mince 25, 10, 5, 3, 1 v haléřích. Společně s novými bankovkami přišla i samotná reforma v poměru 5 Kčs starých za 1 Kčs novou. Dnem 1. červnem se také ruší lístkový systém a jsou stanoveny jednotné maloobchodní ceny (např. 1kg chleba za 2,80 Kčs, 1kg cukru za 14 Kčs, 1kg másla za 44 Kčs, ...).
V našem městě byla zřízena "Organizace civilní obrany města." Byly také zakoupeny nové stejnokroje a bylo zavedeno nové označení hodností.

1954

Požární sbor se zúčastnil soutěže o nejlepší požární družstvo v Chrasti. V okrskovém kole se umístil na 1. místě a v okresním na místě 2. Byl vzdán nový zákon o požární ochraně, který ruší zákon předchozí z roku 1950 a upravuje jeho nedostatky. Je také nahrazeno jméno hasič názvem požárník.

1955

ONV Chrudim nám byl přidělen nový požární vůz TATRA 805 s veškerým potřebným nářadím a s přenosnou motorovou stříkačkou PS 8. Sbor získal novou klubovní místnost u p. Berana.

1956

Zakoupena výstroj a výzbroj za 18.910,- Kčs.

1957

MěstNV v Heřm. Městci vybudoval nový vodovod, čímž byl odstraněn nedostatek vody při místních požárech.
13. listopadu zemřel president Antonín Zápotocký a o šest dní později byl zvolen president nový. Stal se jím Antonín Novotný.

1958

V tomto roce náš sbor oslavil 80. výročí svého založení. Avšak v našich řadách se vyskytl nepřítel. Jeden z členů založil celkem 4 požáry a způsobil tím škodu 83.300,- Kčs. Ze sboru byl ihned vyloučen a podle zákona potrestán.

1962

Letos byla z používání vyřazena autostříkačka "Steyer", zakoupená v roce 1927.

1964

K našemu městu byly přičleněny obec Chotěnice a osada Radlín. Byla nám také přidělena stříkačka PPS /8/L. 21. dubna byla přestěhována naše klubovna z domu p. Berana do ordinace po MUDr. Brachtlovi. Městský vodovod byl prodloužen až do Nového Dvora a odtud má vést dál až do Chotěnic. V tomto roce si československé hasičstvo připomíná 100 let trvání dobrovolné požární ochrany.

1965

Z nařízení okresní inspekce požární ochrany v Chrudimi byla provedena generální oprava vozu TATRA 805.

1966

Z provozu byl vyřazen čtyřdílný výsuvný žebřík, zakoupený v roce 1924.

1967

Požárnímu sboru byla přidělena starší stříkačka "Mercedes A 24" jako cisternový vůz o obsahu 7 hl vody.

1968

Pro 9 členů PS byl zakoupen nový zimní stejnokroj. Též nám byla přidělena přívěsná motorová stříkačka PPS 12.

1969

Do jedné garáže byla zakoupena akumulační kamna a do druhé nová sušárna hadic, čímž bylo zajištěno vytápění. MNV zakoupil kropící vůz, který je umístěn v garáži sboru a slouží i k zásahům u požárů.

1970

Pro časté poruchy nám byla odebrána cisternová stříkačka "Mercedes A 24".

1973

22. března byl novým presidentem ČSSR zvolen armádní generál Ludvík Svoboda.

1974

K Heřmanovu Městci byla přičleněna obec Uherčice.

1975

29. května je zvolen presidentem Gustav Husák.

1976-1977

K našemu městu byly přičleněny obce Rozhovice a Klešice.
20. května byla obrovská průtrž mračen a silná bouřka. Potok v zámeckém parku se rozlil a zatopil kotelnu, sklepy a přízemní budovu zámku, kde jsou umístěni důchodci z hl. města Prahy. Voda a bláto sahaly do výšky až 70 cm. Za pomoci občanů odklizovací práce trvali několik dnů. V tutéž dobu byl zatopen celý provoz n. p. Vigona. 5. října v 8.15 hodin vypukl požár ve farmě Státního statku Nový Dvůr, kde se vzňala sláma uložená v budově bývalého kravína. Ještě ten den ve 20.45 hodin, když se sbor vracel od prvního požáru, se vznítilo uhlí v dřevnících u staré hasičské zbrojnice. Ihned byly zahájeny záchranné práce za pomoci sboru požárního útvaru Chrudim
.

1978

Rok, ve kterém náš sbor slaví 100. výročí založení. Na oslavy tohoto jubilea se náš sbor připravoval již od začátku roku. První fáze oslav proběhla v podobě dvou plesů konaných 3. a 4. února v sokolovně. Během příprav byla také vypracována zpráva o činnosti sboru za 100 let jeho existence. Tato zpráva vyšla tiskem ve formě almanachu, jehož obálku navrhl heřmanoměstecký rodák, akademický malíř Jan Hlína. Do rámce oslav byla také zahrnuta soutěž brannosti mladých požárníků, konaná 29. dubna v Leninových sadech (dnešní Bažantnice). Samotné oslavy však naplno vypukly až v pátek 8. září, kdy byly zahájeny slavnostní schůzí v sokolovně. Na této schůzi byly, za pomoci dokumentárních filmů, připomenuty práce, soutěže a jiná kulturní vystoupení našeho sboru. V sobotu oslavy pokračovaly průvodem všech zúčastněných sborů i s technikou. Průvod po projití městem zamířil do Leninových sadů, kde byly prováděny ukázky různých způsobů hašení požárů. Proběhla také ukázka hašení zapálené boudy pomocí ruční stříkačky. Všichni zúčastnění vystoupili v dobových uniformách. Večer byly oslavy završeny taneční zábavou konanou v sokolovně.

1980

Šestého prosince byla do opatrovnictví sboru předána nová technika - Škoda 706 - "Trambus".

1984

V tomto roce byl sestaven projekt přestavby požární zbrojnice.

1986

16. ledna byl sestaven organizační kolektiv na přestavbu zbrojnice. Teď se přestavba mohla rozjet v plném proudu. V rámci této akce bylo provedeno mnoho brigád s vysokou účastí.

1988

Byly zakoupeny pracovní stejnokroje pro mladé požárníky, v počtu 24 kusů.
22. února oznámil velitel František Novotný přidělení nového požárního vozidla "Savien A31" se stříkačkou PS 12. Tento vůz k nám byl převezen z útvaru v Hlinsku v Čechách.

1989

Na členské schůzi bylo rozhodnuto o tom, že vůz Avie bude k zásahům vyjíždět deset minut za Trambusem.
17. listopadu proběhla v Praze "Sametová revoluce". Nikdo v té době nevěděl, že to bude jeden z nejvýznamnějších mezníků v moderních dějinách našeho národa.

Bylo rozhodnuto provést preventivní prohlídky chat na Konopáči. Datum konání prohlídek bylo stanoveno na 21. a 29. dubna. Byla také vyhodnocena přestavba požární zbrojnice.

Prvního a druhého prosince proběhl v Karviné mimořádný sjezd, kde vstoupily v platnost nový název, nové znaky a symboly na základě nových stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

1991

7. ledna byla vyhlášena změna názvu organizace na Sbor dobrovolných hasičů - SDH.

1992

Motorová vozidla sborů byla oproštěna od daní.

1993 11. září se uskutečnila oslava 115. výročí založení našeho sboru. Oslavy začaly, jako již tradičně, původem členů a techniky  zúčastněných sborů.
V parku „Bažantnice“ potom proběhla soutěž „O pohár starosty města“ doplněná ukázkami vyprošťování osob z havarovaného vozidla.
1994

Tímto rokem je náš sbor začleněn do jednotného záchranného systému okresu Chrudim ze zařazením "Ekologické a ropné havárie." Z těchto důvodů byly instalovány do zbrojnice a do vozu CAS 25 radiostanice. Také siréna už není spouštěna z městského úřadu, jak tomu bylo doposud, ale může být spuštěna z naší zbrojnice nebo přímo spojovatelkou z ÚSZ Chrudim.
Dne 27. 6. v 8:45 se rozezněla siréna, která svolala jednotku k výjezdu na požár PARAMA Pardubice. Tento výjezd byl pro náš sbor tak trochu "jubilejní," neboť před 50. lety zasahoval hasičský sbor Heřmanův Městec při požáru Petrolky Pardubice (dnešní PARAMO) po těžkém náletu. Příčinnou letošního požáru byla nedbalost při svařování. Škoda byla odhadnuta asi na 10 milionů korun.

1995

V tomto roce u nás ve městě řádil žhář. Šlo o požáry sklepů na sídlišti "V Lukách", celkem čtyřikrát. Všechny tyto požáry vznikly v noci, proto policie usoudila, že jde o případ žhářství. Policii a vyšetřovatelům HZS okresu se podařilo pachatele v krátké době odhalit. Bohužel, byl to jeden z „našich“.

1996

Prvním požárem tohoto roku byl požár sklepa u Voříšků. Z důvodu výpadku elektrického proudu, nefungovala siréna poháněná elektromotorem, se zásahu účastnil jen malý počet členů, i přes to, že se celou dobu pracovalo v dýchacích přístrojích a bylo tedy nutné se často střídat. Ukázala se tedy nutnost vybavení jednotlivých členů svolávacím zařízením. Tento nedostatek však byl vyřešen až v roce 1998.

1997

8. července postihují naši republiku mohutné přívalové deště, čímž byla započata obrovská tragédie na Moravě. Náš sbor přispěl na pomoc finanční částkou. Avšak i u nás se deště projevili, a tak 18. července vyhlašuje městský úřad stav ohrožení a jednotka vyjíždí do obce Licomělice na velkou vodu. Od tohoto dne drží náš sbor pohotovost. Na pomoc jsme byly povoláni i do Chrudimi, kde bylo nutné evakuovat některé obyvatele městské části Pumberka. Za tuto pomoc náš sbor obdržel děkovný dopis od ředitele HZS okresu Chrudim. Náš sbor dále prováděl čerpání vody ze zatopených sklepů, evakuoval děti ze skautského srubu v Kostelci u H. M. a hlídál a čistíl místní toky. Dne 27. července voda začala opadávat, a tak i nám skončila pohotovost.
26. října dochází k požáru chaty na Konopáči, kde se v důsledku odpařování látky "Brombenzenu" přiotrávil i jeden z našich členů, Ondřej Brynda.

1998 Rok, kdy uplyne 120 let od založení našeho sboru. Dne 29. května se konala slavnostní schůze u příležitosti tohoto výročí. Na této schůzi nám byl členy výkonného výboru SH ČMS předán "Prapor za činnost SDH." Následující den prošel městem tradiční průvod a v Bažantnici se poté konala soutěž spojená s ukázkami moderní zásahové techniky.

I v tento rok propukly v naší republice záplavy. Tentokrát však ve východních Čechách. Náš sbor pomáhal při odstraňování následků povodní na Rychnovsku.
Na jaře tohoto roku byl konečně vyřešen již zmiňovaný problém svolávání členů k požárům při výpadku elektrického proudu. Bylo totiž zakoupeno dvacet kusů svolávacích zařízení “Pager“. Také byly zakoupeny tři mobilní radiostanice a mobilní telefon. Radiostanice byly umístěny ve zbrojnici, v Trambusu a v Avii.

1999

Na konci ledna přibyl do naší zásahové techniky nafukovací člun s normálním a plovoucím horolezeckým lanem a čtyři dýchací přístroje "Saturn S7."
11. října, den po výroční valné hromadě, je naše jednotka volána k požáru rodinného domku v místní části "Na Průhoně". Likvidaci požáru stěžoval velmi silný vítr. U požáru kromě našeho sboru zasahovali SDH Chrudim, Slatiňany, Seč, Chotěnice a Načešice a protichemická jednotka HZS Chrudim, která zabezpečovala dýchací techniku. K požáru jsme vyjeli o půl desáté a z požáru se vrátili až v ranních hodinách. Spousta našich členů byla na plese, konaném v sokolovně, a proto pro ně bylo obtížné se dostat do zbrojnice. Starší členové tvrdí, že takový požár naše město dlouho nezažilo.

2000

V květnu měl náš sbor napilno. 6.5. jsme pořádali oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána, při kterém se opékala kuřata.
Účastnili jsme se také kladení věnců  v Licomělicích.

Dále jsme natírali střechu  naší hasičské zbrojnice a pomáhali jsme s přípravou okresního kola soutěže pro děti a soutěže o pohár starosty našeho města.

Poslední akcí tohoto měsíce bylo zajišťování bezpečnosti cyklistických závodů.

2001

Jelikož ubývá mladé krve v našich řadách, uspořádali jsme 6. dubna náborovou ukázku pro školy a školky. Pomáhal nám také sbor z Chotěnic a svoji techniku přijeli prezentovat  i profesionální hasiče ze stanice v Chrudimi. Ukázek se zúčastnilo zhruba 1000 dětí. Od tohoto roku se tyto ukázky konají pravidelně.

2002

V polovině srpna zasáhly ničivé povodně velkou část naší republiky. My jsme kontrolovali stavy hladin a drželi povodňovou hotovost.
17.-22.8. naši členové spolu s několika členy z Chotěnic vyjeli společně s dalšími sbory do Ústí nad Labem, odkud jezdili do obcí Dolní zálezly a Vaňov pomáhat s čerpáním vody ze zatopených sklepů a zahrad. Čistili se také silnice podél řeky.

2003

Letošní rok se nesl ve znamení požárů. Celkem jsme za letošní rok absolvovali  25 požárů a 3 technické zásahy. V srpnu jsme bohužel zjistili, že zvýšený počet požárů má na svědomí člen SDH Chotěnice, který má na svém kontě 7-8 požárů.
Letos jsme byli zařazeni do výjezdového plánu IZS Pardubického kraje. Tudíž byli naši členové vybaveni zásahovými botami  značky ZEMAN a rukavicemi od firmy HOLÍK.

Do našeho vozového parku přibila i nová technika. Jedná se o vysokozdvižnou plošinu VP 13 A 31, kterou mají v běžném užívání technické služby a v přpadě potřeby může být využita naší jednotkou.

2004

8.4. přišla konečně chvíle, na kterou jsme všichni již dlouho čekali. Z vojenského prostoru v Terezíně jsme si přivezli  nový přírůstek do naší zásahové techniky. Jedná se o vozidlo CAS K 25 LIAZ L 101. Automobil byl dovezen v dezolátním stavu. Avšak všichni věříme, že se z něj podaří vybudovat  moderní zásahový automobil, který bude splňovat všechny naše představy.Od této chvíle začíná dlouhotrvající rekonstrukce tohoto vozidla.
Naše pracovní nasazení bylo odměněno 1. října, kdy jsme převzali opravený CAS K 25 L101, na kterém jsme odpracovali během půl roku stovky hodin.

2005

23.3. nám byl po přívalovém dešti vyhlášen poplach. Jednalo se o zatopenou vesnici Skupice. Silnice přes celou obec byla pod vodou. Bylo zatopeno několik domů. Z jednoho jsme museli čerpat vodu, která se dostala do sklepa
O týden později, t.j. 30.3. nám byl opět vyhlášen poplach. Tentokrát jsme vyjížděli na povodeň do Rozhovic. Při příjezdu do vesnice, kde voda dosahovala do výšky 1m, si osádka Karosy všimla dívky, kterou proud odnesl až na transformátorovou stanici. Náš velitel Milan Trpkoš se vrhl do proudu a dívku přenesl do Karosy. Dále bylo vyneseno jedno malé dítě ze zaplaveného domu a byla čerpána voda z několika sklepů a studní. Zásah byl ukončen po pěti hodinách, neboť jsme pomáhali  i s odklízením bahna. Za tento výjezd (záchranu dívky z transformátoru) obdržel náš velitel od SHČMS medaily za záchranu života.

2006

Letošní jaro se opět neslo ve znamení velké vody.Celkem jsme museli likvidovat 19 událostí spojených s tímto živlem. Nejvíce zásahů se provádělo v Chrudimi, kde voda několikrát po sobě zaplavila sídliště na Topolské ulici.
Pátek 8.9. se nesl ve slavnostním duchu. V 17 hodin nám byl slavnostně předán do užívání nový zásahový automobil CAS 16 MAN 4x4, který pro nás vyrobila firma SPS Slatiňany. Předání se kromě našich členů zúčastnili i zástupci města, HZS, SHČMS, okolních sborů a sponzorů.